www.seosangik.com

13 2013. 07 Luxury 7월호 서상익 08-12
12 2013. 01 하루 - 마음으로 읽는 그림 에세이 (박영택 저) 서상익 08-12
11 2012. 12. Trans Trend Magazine winter vol. 108 서상익 01-09
10 2012. 12. KBS TV미술관 '회화의 예술'전 인터뷰 서상익 12-09
9 2012. 04. Public Art 서상익 11-24
8 2012. 02. Art Guide 서상익 11-24
7 2011. 07. 미술세계 서상익 11-24
6 2011. 03. Top Class 서상익 11-24
5 2011. 02. 중앙 선데이 서상익 11-24
4 2010. 11. 어느 시각탐닉꾼의 '구경' 서상익 11-24
3 2009. 01. 아트 인 컬쳐 서상익 11-24
2 2008. 10. Art Price 서상익 11-24
1 2008. 08. 동아일보 서상익 11-24